W Dz.U. z 6 listopada 2013 r. pod poz. 1289 opublikowano Ustawę z 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (dalej: Ustawa).

Określa ona zasady:

  • udzielania wzajemnej pomocy przez RP i państwa członkowskie (UE) oraz państwa trzecie przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych,
  • wykorzystywania informacji otrzymywanych w ramach udzielania wzajemnej pomocy także do celów innych niż dochodzenie podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.

Zadania z zakresu wzajemnej pomocy, na zasadach określonych w Ustawie, wykonują m.in. minister finansów, centralne biuro łącznikowe, naczelnik urzędu skarbowego i organ egzekucyjny. Nowe przepisy weszły w życie 21 listopada 2013 r.

Warto dodać, że opublikowano również przepisy wykonawcze do Ustawy, tj. w Dz.U. z 7 listopada 2013 r. pod:

  • poz. 1295 — Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sporządzania wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich, jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych,
  • poz. 1296 — Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego.