W Dz.U. z 29 listopada 2013 r. pod poz. 1405 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 listopada 2013 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w czerwcu lub w lipcu 2013 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi.

Wykaz tych gmin określa załącznik do Rozporządzenia.

Wskazanie gmin poszkodowanych w tej powodzi jest istotne, ponieważ na ich terenie znajdą zastosowanie rozwiązana określone w przepisach Ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. nr 234, poz. 1385 ze zm.). Dla instytucji kultury jako pracodawcy istotne jest w tym przypadku, że faktyczna niemożność świadczenia pracy w związku z powodzią stanowi podstawę usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy. Za czas takiej nieobecności w pracy pracownikowi przysługuje prawo do odpowiedniej części minimalnego wynagrodzenia za pracę przez okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych wynikających z rozkładu czasu pracy pracownika.

Poza tym w razie zniszczenia dokumentów niezbędnych do ustalenia świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych lub zaopatrzenia emerytalnego na skutek powodzi przyjmuje się:

  • wszelkie dokumenty oraz zeznania świadków pozwalające na udowodnienie okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) oraz czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, macierzyństwa lub sprawowania opieki,
  • wszelkie dokumenty pozwalające na udowodnienie wysokości podstawy ich wymiaru.

Rozporządzenie weszło w życie 30 listopada 2013 r.