Poradnik Instytucji Kultury 01/2014

Dodatek stażowy a wynagrodzenie za czas choroby

Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w ośrodku kultury pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim zachowują prawo do pełnego dodatku stażowego. W październiku 2013 r. pracownik, któremu przysługuje dodatek stażowy w kwocie 320 zł, przebywał na zwolnieniu lekarskim 5 dni. Jak należy ustalić kwotę dodatku, od której nie pobiera się składek na ubezpieczenie społeczne?

Dwa regulaminy wynagradzania w jednej instytucji kultury?

Czy w ośrodku kultury mogą funkcjonować dwa oddzielne regulaminy wynagradzania — jeden dla pracowników i drugi dla kadry zarządzającej? Czy takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami?

Instytucja kultury w trakcie postępowania przed sądem pracy

• Na pierwszej rozprawie sąd wezwie strony do ugody, której zawarcie znacznie przyspieszy zakończenie procesu • Aby zwiększyć szanse instytucji kultury na wygraną w sporze z pracownikiem, warto zadbać o przedstawienie dowodów, którymi mogą być zeznania świadków, dokumenty, opinie biegłych, a także coraz częściej nagrania z monitoringu czy e-maile • Koniecznie trzeba pilnować przestrzegania wyznaczonych terminów sądowych, ponieważ po ich upływie sąd nie weźmie pod uwagę czynności instytucji kultury

Praca w godzinach nadliczbowych w ruchomym czasie pracy w instytucji kultury

• Aby oszczędzić na wypłacaniu wynagrodzeń za godziny nadliczbowe, warto rozważyć wprowadzenie w instytucji ruchomego czasu pracy • Na potrzeby rozliczania dodatkowej pracy pracownika w ruchomym czasie pracy należy korzystać z definicji doby pracowniczej • Resort pracy stoi na stanowisku, że w niektórych przypadkach określenie rodzaju godzin nadliczbowych zależy od konkretnej sytuacji

Kontrola ZAiKS w instytucji kultury

  • Czy inspektor ZAiKS może żądać od instytucji kultury okazania dokumentacji zawierającej poufne informacje, tj. żądać wglądu do umów, dokumentacji księgowej itp.? Czy może prosić, aby przesłać je e-mailem lub faksem?
  • W jaki sposób należy sporządzać umowy o organizację koncertu, aby wysokość odprowadzanych tantiem nie budziła wątpliwości kontrolera? Czy wystarczy oświadczenie o wysokości honorariów?
  • Jak ustalić wysokość tantiem odprowadzanych do ZAiKS? Czy według wysokości honorarium artysty, czy według wartości sprzedanych biletów? Czy może od tego, co jest bardziej korzystne dla artystów?

Autorskie prawa majątkowe pracownika

Muzeum jest wydawcą rocznika naukowego. Z autorami artykułów (w większości niebędących jego pracownikami) zawiera umowy wydawnicze z przejęciem majątkowych praw autorskich.
Jaką umowę należy zawrzeć z pracownikiem, autorem artykułu, który nie chce zawrzeć umowy przekazującej muzeum majątkowe prawa do tekstu? Tekst ten powstał częściowo w godzinach pracy, ponieważ dotyczył twórczości artysty, którego dzieła znajdują się także w zbiorach muzeum. Pracownik nie chce podpisać umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, gdyż chce ten tekst wykorzystać jeszcze w innej publikacji, u innego wydawcy, a od muzeum nie oczekuje wynagrodzenia związanego ze sprzedażą tomu.

Umowa o współpracy z organizacją pozarządową

• Możliwość współpracy instytucji kultury i organizacji pozarządowej muszą przewidywać statuty tych podmiotów • Umowa może dotyczyć realizacji określonego projektu lub współpracy obliczonej na dłuższy czas • Umowę zawsze podpisują osoby upoważnione do reprezentowania instytucji i organizacji

Młodzi Dzierżawcy

Młodzi Dzierżawcy to projekt, który ruszył w Berlinie i obejmuje dzielnice zaliczane do problematycznych społecznie. Opiera się na pomyśle, by wykorzystywać pustostany i w ten sposób dawać młodzieży szansę do edukacji i tworzenia.

Działania na przecięciu sztuki i nauki

Fundacja FURU zrzesza osoby, które swoją wyobraźnią i kreacją wykraczają daleko poza utarte schematy i ścieżki. Choć większość jej członków na co dzień mieszka w Warszawie, fundacja prowadzi działania na terenie całej Polski.

Projektorownia

Staraniem pracowników Domu Kultury Lech prowadzonego przez Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu powstała niezwykła Sala Tradycji Amatorskiego Ruchu Filmowego.

Jak wykorzystać atuty?

W Częstochowie działa najstarsza fabryka zapałek w Polsce. W 2002 r. z inicjatywy Zarządu Spółki w jednym z budynków Częstochowskich Zakładów Przemysłu Zapałczanego powstało Muzeum Produkcji Zapałek.

Teatr po 40

Teatr po 40 to sekcja teatralna Klubu Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, w którym szkolone są kadry na potrzeby Sił Zbrojnych RP.