Tak wynika z ostatniej nowelizacji Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) opublikowanej w Dz.U. z 9 grudnia 2013 r. pod poz. 1473.

Do pzp wprowadzono przepisy mające zabezpieczyć sytuację podwykonawców, w szczególności dotyczącą zapewnienia terminowej oraz pełnej wypłaty należnego im wynagrodzenia. Do pzp wprowadzono definicję umowy o podwykonawstwo (art. 2 pkt 9b pzp) oraz określono zasady, jakie może ustalić zamawiający w zakresie tych umów już w SIWZ (art. 36 ust. 1 pkt 10–12 pzp).

Do pzp dodano także przepisy, na podstawie których zamawiający — w sytuacji, w której wykonawca nie płaci podwykonawcom (art. 143a–143d):

  • wstrzymuje przekazywanie płatności wykonawcy,
  • wymagalne wynagrodzenia przysługujące jego podwykonawcom płaci bezpośrednio im,
  • ma prawo do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z koniecznością wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub podwykonawcom.

Zmiany w pzp obowiązują od 24 grudnia 2013 r.