W Dz.U. z 30 grudnia 2013 r. pod poz. 1681 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony.

Określono szczegółowy tryb działań pracowników ochrony polegający na:

  • ustalaniu uprawnień osób do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych,
  • legitymowaniu osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • wzywaniu osób do opuszczenia obszaru lub obiektu, w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku,
  • ujęciu osób stwarzających, w sposób oczywisty, bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji.

Poza tym, w Dz.U.:

  • z 23 grudnia 2013 r. pod poz. 1630 opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 11 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (określono w nim wzory legitymacji: pracownika ochrony fizycznej, kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego),
  • z 19 grudnia 2013 r. pod poz. 1592 opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 12 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji wystawianych pracownikom wewnętrznej służby ochrony (określono w nim: wzory legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego w wewnętrznej służbie ochrony; tryb i warunki wydawania, wymiany lub zwrotu legitymacji oraz sposób ewidencjonowania wydanych, wymienionych lub zwróconych legitymacji).

Wszystkie rozporządzenia weszły w życie 1 stycznia 2014 r.