W Dz.U. z 31 grudnia 2013 r. pod poz. 1722 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Określa ono inne niż wymienione w art. 43–81 ustawy o VAT zwolnienia od VAT oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień.

Zwolnieniem objęto m.in.:

  • dostawę towarów (poza wyłączonymi towarami akcyzowymi), dokonywaną przez organizację pożytku publicznego, jeśli towary te zostały nabyte przez tę organizację w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną zbiórką publiczną, oraz za środki pieniężne pozyskane z takiej zbiórki;
  • usługi świadczone (poza wyjątkami) między jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi;
  • dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia 50% lub 60% kwoty VAT naliczonego, jednak nie więcej niż w wysokości odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł;
  • importu towarów i paliw na warunkach określonych w rozporządzeniu.

Poza tym, do 31 grudnia 2014 r. zwolniono od VAT m.in. nieodpłatne świadczenie usług, które uprzednio zostały sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a także nieodpłatne przekazanie towarów, również sfinansowane z takich środków.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2014 r.