W Dz.U. z 22 stycznia 2014 r. pod poz. 110 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 10 stycznia 2014 r. w sprawie dotacji na badania archeologiczne.

Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dwie grupy działań.

Po pierwsze, dotację można otrzymać na badania archeologiczne prowadzone ze względu na planowane albo realizowane:

  • roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdującym się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
  • roboty ziemne lub zmianę charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, co może doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego.

Po drugie, można się starać o dotację na wykonanie dokumentacji wymienionych wyżej badań archeologicznych.
Dotacji udziela Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek zainteresowanej instytucji kultury (a także m.in. osób fizycznych), który można składać (wraz z wymaganymi dokumentami) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. przede wszystkim poprzez e-mail.

Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się dokumenty wymienione w § 6 rozporządzenia, m.in. decyzję wojewódzkiego konserwatora zabytków, pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych oraz kosztorysy planowanych badań archeologicznych oraz realizowanych działań.

Poza tym, warunkiem udzielenia dotacji jest wybór wykonawcy badań archeologicznych z zachowaniem zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Wybór wykonawcy badań archeologicznych należy udokumentować protokołem.

Minister rozpatruje wniosek o udzielenie dotacji najpóźniej w ciągu 3 miesięcy.

Zasady dofinansowania badań archeologicznych ma określać umowa. Natomiast rozliczenie dotacji następuje na podstawie wymaganych dokumentów, tj. m.in. protokołu odbioru badań sporządzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, kopii rachunków i faktur za badania, kosztorysów powykonawczych. Wnioskodawca ma na to 60 dni od dnia zakończenia realizacji działań objętych dotacją.

Rozporządzenie weszło w życie 6 lutego 2014 r. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed 6 lutego 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 25 marca 2010 r. w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne. Natomiast do dotacji przyznanych, ale nierozliczonych przed tym dniem stosuje się przepisy nowego rozporządzenia.