W Dz.U. z 23 stycznia 2014 r. pod poz. 119 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W rozporządzeniu określono m.in. nową definicję wydatków strukturalnych (załącznik 40 § 1).

Wydatki strukturalne to krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy strukturalnych w związku z realizacją operacji i celów (np. projektu, działania, zadania).

Do wydatków strukturalnych zalicza się wydatki:

  1. stanowiące wkład publiczny krajowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych (w poprzedniej definicji nie wyszczególniono wymienionych tu funduszy), tj.:
    • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
    • Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz
    • Funduszu Spójności (FS);
  2. poniesione na realizację projektów finansowanych wyłącznie ze źródeł krajowych, jeśli mieszczą się w obszarach funduszy strukturalnych.

W przypadku realizacji zadań finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i FS (poprzednio była mowa o środkach UE) jednostka nie wykazuje wydatków podlegających refundacji niezależnie od tego, kiedy refundacja nastąpi.

Zmiany w załączniku nr 40 stanowiącym Instrukcję sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych mają charakter porządkujący i uszczegóławiający.

Nowa definicja wydatków strukturalnych obowiązuje od 24 stycznia 2014 r.