W Dz.U. z 3 kwietnia 2014 r. pod poz. 435 opublikowano Ustawę z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc). Dotyczy ona składania zażaleń odnośnie do pomocy prawnej.

Z art. 394 § 1 kpc wynika, że zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie.
Zażalenie przysługuje też na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest m.in. zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenie biegłego i należności świadka.
Ze zmienionego art. 3942 § 1 kpc wynika natomiast, że zażalenie może dotyczyć także zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Dotyczy to także zażaleń na postanowienia sądu drugiej instancji w tym zakresie.

Nowelizacja kpc weszła w życie 18 kwietnia 2014 r.