W Dz.U. z 1 kwietnia 2014 r. pod poz. 423 opublikowano Ustawę z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dla instytucji kultury ważne są zmiany dotyczące Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej). Zmiany wprowadzono przede wszystkim do Ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 ze zm., dalej: pzp). Z nowelizacji pzp wynika, że zamówień publicznych nie stosuje się do (art. 4 pkt 8 i 8b pzp):

  • zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro — poprzednio limit ten wynosił 14 000 euro,
  • zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.

Wspomniane kwoty zamówień określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których zależy obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 31 grudnia 2013 r. poz. 1735).

Do ustawy o działalności kulturalnej dodano rozdział 4a (art. 37a – 37d ustawy o działalności kulturalnej). Wynika z nich, że podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8b pzp), zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Zamówienie takie jest udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.

Podmiot prowadzący działalność kulturalną nie udostępnia informacji związanych z tym zamówieniem, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o jego wykonanie, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Ponadto, z dodanego do art. 8 pzp ust. 4 wynika, że zamawiający może nie ujawniać niektórych danych, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym. Chodzi tu o:

  • dane osobowe, w przypadku zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b pzp),
  • wysokość wynagrodzenia, w przypadku zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c pzp),
  • dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane.

Podmiot prowadzący działalność kulturalną powinien niezwłocznie zamieścić na swojej stronie podmiotowej BIP informację o udzieleniu takiego zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

Zmiany te weszły w życie 16 kwietnia 2014 r., dlatego przepisy sprzed nowelizacji instytucje kultury stosują do:

  • postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed tym dniem,
  • umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed tym dniem,
  • umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po tym dniu w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych przed tym dniem,
  • konkursów wszczętych i niezakończonych przed tym dniem.