W Dz.U. z 14 kwietnia 2014 r. pod poz. 481 opublikowano Ustawę z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie zasad tworzenia sądów rejonowych.

Sądy takie będą tworzone dla obszaru jednej lub większej liczby gmin zamieszkałych przez co najmniej 50 000 mieszkańców, jeśli łączna liczba spraw cywilnych, karnych oraz rodzinnych i nieletnich wpływających do istniejącego sądu rejonowego z obszaru tej gminy lub kilku gmin wynosi co najmniej 5000 w ciągu roku kalendarzowego.

Sąd rejonowy może być utworzony, jeśli mieszkańców jest mniej niż 50 000, ale łączna liczba spraw wynosi co najmniej 5000 w ciągu roku kalendarzowego.

W takim przypadku utworzenie sądu rejonowego jest możliwe tylko w przypadku, gdy zmiana obszaru właściwości sądu rejonowego właściwego dla tej gminy lub gmin nie spowoduje, że istniejący sąd rejonowy nie będzie spełniał wymienionych kryteriów dotyczących liczby mieszkańców i liczby wpływających spraw.

Ponadto, można zlikwidować sąd rejonowy, jeśli łączna liczba spraw wpływających w ciągu kolejnych 3 lat nie przekracza 5000 w każdym roku kalendarzowym.

Ustawa wejdzie w życie 15 lipca 2014 r.