W Dz.U. z 26 maja 2014 r. pod poz. 686 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,
  • sposób, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych, w tym zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania przydatności, egzaminu wstępnego i egzaminu kwalifikacyjnego oraz skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej i komisji kwalifikacyjnej,
  • szczegółowe warunki przechodzenia uczniów z jednych typów publicznych szkół artystycznych do innych typów publicznych szkół artystycznych.

Termin przeprowadzenia badania przydatności, termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub termin przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na rok szkolny 2014/2015 publiczna szkoła (placówka) artystyczna podaje do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego ustaleniu.

Rozporządzenie weszło w życie 27 maja 2014 r. z wyjątkiem § 8 ust. 2, który dotyczy terminu przeprowadzenia badania przydatności, lub terminu przeprowadzenia egzaminu wstępnego, który wejdzie w życie 1 września 2014 r.