W Dz.U. z 25 lipca 2014 r. pod poz. 978 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

Rozporządzenie weszło w życie 1 sierpnia 2014 r. i zastąpiło obowiązujące poprzednio Rozporządzenie MKiDN z 18 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (Dz.U. nr 88, poz. 497).