Poradnik Instytucji Kultury 09/2014

Badania okresowe poza czasem pracy

Czy można skierować pracownika na badania okresowe poza jego czasem pracy? Jeśli tak, to jak to zrobić i jak to udokumentować? Czy będzie to jego czas pracy?

Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy wypłacane jednorazowo w instytucji kultury

Regulamin wynagradzania pracowników instytucji kultury przewiduje nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy, które są wypłacane jednorazowo. Czy nagrody te należy wliczać do podstawy: wynagrodzenia za urlop, ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego?

Dyrektor pod ochroną przedemerytalną a nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej z 2011 r.

Pracownik samorządowej instytucji kultury został powołany na czas nieokreślony na stanowisko dyrektora w 1998 r. Jesienią 2014 r. dyrektor osiągnie wiek 66 lat i 6 miesięcy, a więc wejdzie w przedemerytalny czteroletni okres ochronny przewidziany w Ustawie z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp). Jaki będzie status dyrektora po 1 stycznia 2015 r., jeżeli organizator do końca 2014 r. nie podejmie żadnych działań?

Jak bezpiecznie zorganizować prace na wysokości w instytucji kultury?

• Do pracy na wysokości dyrektor instytucji może dopuścić tylko osobę, która spełnia określone przepisami warunki • Informację o wykonywaniu pracy na wysokości należy umieścić w ocenie ryzyka zawodowego związanego ze stanowiskiem pracy danego pracownika • Za naruszenie przepisów o pracy na wysokości i innych zasad BHP PIP może ukarać dyrektora mandatem nawet do 30 000 zł

Podróż służbowa prywatnym samochodem

Instytucja kultury zamierza wysłać w podróż służbową jednego ze swoich pracowników. W podróż tę pracownik wybierze się samochodem stanowiącym własność jego małżonki. Czy w takiej sytuacji pracownik musi złożyć pracodawcy pisemny wniosek o umożliwienie odbycia podróży takim środkiem, czy wystarczy ustna akceptacja dyrektora? Czy są przepisy regulujące tę kwestię?

Kto zgłasza współorganizowaną imprezę masową?

Instytucja kultury organizuje w swoim mieście dużą, dwudniową imprezę masową o charakterze średniowiecznym, w której bierze udział kilkanaście tysięcy osób. Głównymi organizatorami są trzy podmioty, lokalne samorządy, a współorganizatorami siedem innych podmiotów (ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, szkoły). Który z nich powinien zgłosić imprezę masową? Czy wszyscy trzej główni organizatorzy powinni podpisać się pod wnioskiem i dokumentacją związaną z imprezą masową, czy może to zrobić w imieniu tych podmiotów szef komitetu organizacyjnego?

Działalność sportowa w instytucji kultury

W statucie samorządowego centrum kultury organizator zamieścił zapis: „Centrum realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, organizowania imprez artystycznych i okolicznościowych. Prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie rozwoju kultury, kultury fizycznej oraz rekreacji ruchowej”. Jednak na terenie gminy działa już instytucja wyspecjalizowana w prowadzeniu różnego rodzaju zajęć sportowych.
Czy na podstawie takiego zapisu w statucie centrum kultury może prowadzić zajęcia sportowe? Czy centrum może zatrudnić na umowę o pracę instruktora do prowadzenia zajęć sportowych (zajęcia karate)?

Jak legalnie zorganizować loterię fantową?

• Organizacja loterii na festynie lub pikniku wymaga co najmniej zgłoszenia w urzędzie celnym, a w przypadku wysokiej puli nagród uzyskania zezwolenia • Dochód z loterii instytucja musi przeznaczyć wyłącznie na cel społecznie użyteczny • Organizacja loterii bez zgłoszenia stanowi przestępstwo skarbowe

Spotkanie z przerażającymi bliźniaczkami

Jeszcze do 14 września w Muzeum Narodowym w Krakowie można oglądać fascynującą wystawę, prezentującą życie i twórczość Stanleya Kubricka. Wystawę muzeum przygotowało wspólnie z Deutsches Filmmuseum z Frankfurtu we współpracy ze spadkobiercami artysty.

Nie daj się zaorać, praktykuj w kulturze

To hasło promocyjne kompleksowego programu bezpłatnych praktyk studenckich, które przygotowało Muzeum Etnograficzne w Warszawie. We wrześniu troje studentów, laureatów konkursu, będzie aktywnie uczestniczyć w codziennej pracy muzeum, ucząc się zarówno tego, jak organizuje się wystawy, gromadzi zbiory, prowadzi działalność edukacyjną czy popularyzatorską, jak i tego, na czym polega zarządzanie finansami czy kadrami w instytucji kultury.

Zbadać niewyjaśnione

Jedną z największych atrakcji Pomorza Zachodniego jest tak zwany Krzywy Las. Geneza jego powstania owiana jest niezliczonymi legendami, niewiele jest natomiast wzmianek potwierdzonych źródłami historycznymi, które w racjonalny sposób wyjaśniałyby jego tajemnicę.

Jesienne porządki

Instytucja kultury to nie tylko przestrzeń upowszechniania sztuki, ale też miejsce spotkania i realizacji inicjatyw mieszkańców. Właśnie dlatego na prośbę kilku mieszkanek Niepołomic Urząd Miasta i Gminy wspólnie z Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa zorganizował spotkanie dla wszystkich pań chcących wymienić, odsprzedać lub kupić za niewielką kwotę używane ubrania.