W Dz.U. z 21 sierpnia 2014 r. pod poz. 1100 opublikowano Ustawę z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości.

Zmiana wprowadza kategorię jednostek mikro, tj. podmiotów, które nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech kryteriów:

  • 1 500 000 zł — w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  • 3 000 000 zł — w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  • 10 osób — w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Co ważne, za jednostki mikro uznaje się również m.in. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła — jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej. Dla tych jednostek wprowadzono ułatwienia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Zmiany te nie dotyczą jednak instytucji kultury, ponieważ jednostkami mikro nie są jednostki z sektora finansów publicznych.

Nowelizacja weszła w życie 5 września 2014 r. Nowe zasady mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po wejściu w życie nowelizacji.