W Dz.U. z 15 września 2014 r. poz. 1220 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 1750 zł.

Wysokości stawek i wskaźników wynikających z nowej kwoty płacy minimalnej podamy w następnym numerze Poradnika.