W Dz.U. z 27 października 2014 r. pod poz. 1460 opublikowano Umowę między RP a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisaną w Warszawie 9 września 2013 r.

Umowa reguluje m.in. kwestie:

  • zakresu przedmiotowego świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zakresu podmiotowego,
  • równego traktowania,
  • eksportu świadczeń i unikania ich kumulacji,
  • podlegania ubezpieczeniom społecznym poszczególnych grup osób (m.in. pracowników delegowanych, misji dyplomatycznych i placówek konsularnych),
  • przyznawania emerytur i rent oraz sumowania okresów ubezpieczenia,
  • świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Umowa weszła w życie 1 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 27 października 2014 r. poz. 1461).