W Dz.U. z 21 listopada 2014 r. pod poz. 1626 opublikowano Ustawę z 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono m.in. do art. 48 ustawy o finansach publicznych. Wynika z nich, że samorządowe instytucje kultury mogą lokować wolne środki także w formie depozytu u jednostki samorządu terytorialnego. Państwowe instytucje kultury mogą natomiast takie depozyty z wolnych środków składać u Ministra Finansów. W obydwu przypadkach wyjątkiem są środki, które pochodzą z dotacji z budżetu.

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2015 r.