W Dz.U. z 26 listopada 2014 r. pod poz. 1646 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych.

Określono w nim ramowy statut:

  • publicznej szkoły artystycznej (załącznik nr 1),
  • publicznej placówki artystycznej (załącznik nr 2).

Publiczne szkoły artystyczne, publiczne placówki artystyczne oraz zespoły tych szkół i placówek mają do 31 grudnia 2014 r. czas na dostosowanie swoich statutów do nowych wymogów.

Rozporządzenie weszło w życie 11 grudnia 2014 r.