W Dz.U. z 3 grudnia 2014 r. pod poz. 1709 opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych.

Rozporządzenie reguluje:

  • sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (RDO) — jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający przetwarzanie danych przez ministra spraw wewnętrznych, organy gminy i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • tryb przekazywania danych między RDO a innymi rejestrami centralnymi, tj. PESEL i SIS (System Informacyjny Schengen).

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.