W Dz.U. z 31 grudnia 2014 r. pod poz. 1971 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Poza bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem bezpieczeństwa przepisy przewidują możliwość opatrywania dokumentów innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.

Do listy formularzy podatkowych określonych w § 5 zmienianego rozporządzenia, które można opatrywać tym uproszczonym podpisem elektronicznym, dołączono m.in. formularze podatkowe składane przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R).

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2015 r.