W Dz.U. z 31 grudnia 2014 r. opublikowano trzy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2014 r. regulujące kwestie związane z kosztami zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Pod poz. 1970 opublikowano rozporządzenie w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych. Rozporządzenie to określa szczegółowe warunki i tryb udzielania pracodawcom pomocy w formie refundacji kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 41 Ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pod poz. 1987 opublikowano rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Reguluje ono przede wszystkim tryb i sposób postępowania w sprawach dotyczących zwrotu ze środków PFRON, a zwłaszcza szczegółowe warunki zwrotu kosztów m.in.:

  • adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
  • zakupu i autoryzacji oprogramowania oraz urządzeń i technologii na użytek pracowników niepełnosprawnych,
  • zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy oraz ich szkolenia.

Rozporządzenie to określa też wzór wniosku i elementy umowy o zwrot kosztów, dokumentację niezbędną do zwrotu kosztów, a także sposób i terminy rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów. Pod poz. 1988 opublikowano rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Reguluje ono:

  • szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przekazywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
  • terminy składania i wzory: miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych (INF-D-P), a także wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc (Wn-D) wraz z danymi i dokumentami załączanymi do wniosku,
  • wymogi, jakie muszą spełniać pracodawcy, przekazując dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych.

Rozporządzenia weszły w życie 1 stycznia 2015 r. i — co istotne — obowiązują do 30 czerwca 2021 r.