W Dz.U. z 23 grudnia 2014 r. pod poz. 1864 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki przekazywania i przyjmowania wolnych środków m.in. państwowych instytucji kultury w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów, w szczególności terminy przekazywania środków i terminy ich zwrotu, a także:

  • wysokość lub sposób obliczania oprocentowania środków przyjętych w depozyt lub zarządzanie,
  • szczegółowe warunki rozwiązywania depozytów lub zwrotu środków przekazanych w zarządzanie przed terminem, na jaki został utworzony depozyt lub środki zostały przekazane w zarządzanie,
  • sposób składania i wzory dyspozycji przekazania środków w depozyt lub zarządzanie Ministrowi Finansów i ich zwrotu oraz dyspozycji rozwiązania depozytu lub zwrotu środków przekazanych w zarządzanie przed terminem, na jaki został utworzony depozyt, lub środki zostały przekazane w zarządzanie.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2015 r.