W Dz.U. z 6 lutego 2015 r. pod poz. 185 opublikowano Umowę między RP a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych (podpisaną w Londynie 29 listopada 2013 r.).

Umowa reguluje kwestie związane z udzielaniem sobie pomocy poprzez wymianę informacji w zakresie podatków. Chodzi głównie o informacje o istotnym znaczeniu dla określenia podstawy, poboru lub windykacji, egzekucji i poboru zaległości podatkowych. Dotyczy to także informacji związanych z dochodzeniem i ściganiem w sprawach podatkowych.

Umowa weszła w życie 11 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 6 lutego 2015 r. poz. 186).