W Dz.U. z 26 lutego 2015 r. poz. 269 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 10 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

Rozporządzenie określa:

  • szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać dopuszczane do użytku szkolnego podręczniki przeznaczone do kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego,
  • rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do użytku szkolnego,
  • szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku szkolnego podręczników,
  • dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców,
  • wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników,
  • tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników.

Rozporządzenie weszło w życie 13 marca 2015 r.