Poradnik Instytucji Kultury 04/2015

Przerywany czas pracy

Do pracowników instytucji kultury może być stosowany przerywany czas pracy (art. 26c Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności, dalej: ustawa o działalności kulturalnej kulturalnej). Czasu przerwy nie wlicza się do czasu pracy.
Jak interpretować te przepisy po zmianie treści art. 139 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), które miały miejsce w 2013 r.?

Zwiększenie zakresu obowiązków pracowników muzeum

Dyrektor muzeum zaproponował, aby pracownicy działu dokumentacji oprowadzali grupy po ekspozycji. Ich zakres obowiązków jest wpisany wprost do umowy o pracę.

 • Czy taka zmiana zakresu obowiązków jest możliwa?
 • Czy można ten zakres obowiązków „wyłączyć” z umowy o pracę, aby stanowił osobny, niezwiązany z umową dokument?
 • Czy w związku ze zwiększeniem obowiązków trzeba tym pracownikom podnieść wynagrodzenie?

Treść regulaminu wynagradzania instytucji kultury bez konsultacji z organizatorem

 • Czy dyrektor instytucji kultury musi konsultować treść regulaminu wynagradzania z organizatorem?
 • Jeśli nie ma takiego obowiązku, to na jakiej podstawie prawnej?

Nagroda dla pracownika instytucji, w której nie ma regulaminu wynagradzania

Pytanie dotyczy nagrody dla pracownika instytucji kultury zatrudniającej mniej niż 20 pracowników, w której nie ma regulaminu wynagradzania.

 • Czy do przyznania nagrody pracownikowi bezwzględnie musi istnieć zapis w umowie z pracownikiem?
 • Czy w braku takiego zapisu w umowie wystarczy w piśmie przyznającym nagrodę powołać się na treść art. 31 ust. 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Wypłata nagrody jubileuszowej

Pracownica instytucji kultury do czerwca br. przebywa na urlopie rodzicielskim. W tym miesiącu przypada jubileusz jej pracy (20-lecie). Czy nagrodę jubileuszową należy wypłacić na urlopie rodzicielskim czy dopiero po powrocie do pracy, czyli w czerwcu?

Zatrudnienie pracownika w zadaniowym systemie czasu pracy w ośrodku kultury

Ośrodek kultury chce zatrudnić akustyka-oświetleniowca na 1/4 etatu w zadaniowym systemie czasu pracy, ponieważ nie będzie potrzebny w ośrodku każdego dnia.

 • Jaką dokumentację należy prowadzić w związku z czasem pracy tego pracownika i jego urlopem?
 • Jak rozliczać jego zwolnienie lekarskie?

Okres odbywania służby wojskowej wlicza się do stażu pracy

Pracownik, zatrudniony w instytucji kultury od 1 lipca 2012 r., dostarczył w lutym 2015 r. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych i kopię książeczki wojskowej potwierdzającej odbycie służby wojskowej.

 • Czy okresy wskazane w tych dokumentach należy uwzględnić przy obliczaniu dodatku za wieloletnią pracę i przy wymiarze urlopu wypoczynkowego?
 • Czy pracownikowi należy wyrównać dodatek za wieloletnią pracę od dnia zatrudnienia?

Umowy o pracę w pytaniach i odpowiedziach

• Umowę na zastępstwo zawiera się na czas określony, który obejmuje okres usprawiedliwionej nieobecności danego pracownika • Umowa o pracę pracownika zastępującego kończy się z upływem ostatniego dnia usprawiedliwionej nieobecności pracownika zastępowanego • Jeśli datą sporządzenia umowy o pracę jest dzień ustawowo wolny od pracy, np. 1 stycznia, może to wzbudzić podejrzenia inspektora PIP

Dostosowanie stron internetowych instytucji kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • Co to znaczy, że serwisy administracji publicznej mają być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych?
 • Czy dotyczy to także strony internetowej małej biblioteki z gminy wiejskiej?
 • Jak sprawdzić, czy strona jest dostępna, skoro w bibliotece nie jest zatrudniony żaden informatyk?
 • Do kiedy trzeba wprowadzić zmiany?

Organizacja imprezy na polecenie organizatora

Czy instytucja kultury może na ustne polecenie organizatora zorganizować Dni Miasta dla mieszkańców, które finansowane będą w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej? W statucie istnieje zapis, że do głównych zadań instytucji należy rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych poprzez organizowanie życia kulturalnego w mieście. Czy ma jakiekolwiek znaczenie fakt, czy impreza taka jest biletowana czy też wstęp na nią jest bezpłatny?

Bezpieczeństwo imprez masowych a zwolnienie od stosowania pzp przy zamówieniach na usługi kulturalne

Organizując imprezę masową, instytucja kultury musi spełnić wiele warunków wskazanych w Ustawie z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (dalej: ustawa o imprezach masowych), m.in. ma zapewnić udział służb porządkowych i służb informacyjnych, pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Czy zlecenie takich usług związanych z imprezą masową jak np. ochrona wchodzi w zakres zamówienia udzielonego na podstawie art. 4 pkt 8b Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp)?

Prowadzenie działalności innej niż biblioteczna

Biblioteka podczas spotkań z czytelnikami zamierza sprzedawać napoje, słodycze i przekąski. Czy biblioteka może prowadzić działalność inną niż biblioteczna?