Opublikowano Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

  • szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 9 lutego 2015 r. poz. 192),
  • planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 10 lutego 2015 r. poz. 199),
  • wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 10 marca 2015 r. poz. 332),
  • referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 6 marca 2015 r. poz. 318).