W Dz.U. z 19 marca 2015 r. pod poz. 383 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 13 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.

Zmiany dotyczą m.in. pozwoleń na:

  • prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego,
  • przemieszczenie zabytku nieruchomego,
  • prowadzenie badań archeologicznych,
  • prowadzenie poszukiwań zabytków albo badań archeologicznych na polskich obszarach morskich.

Rozporządzenie weszło w życie 20 marca 2015 r.