W Dz.U. z 27 maja 2015 r. pod poz. 728 opublikowano Konwencję Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzoną w Budapeszcie 23 listopada 2001 r.

Konwencja dotyczy m.in. przestępstw:

  • przeciwko poufności, integralności i dostępności danych i systemów,
  • komputerowych,
  • ze względu na charakter zawartych informacji (chodzi o pornografię dziecięcą),
  • związanych z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych,
  • a także innych form odpowiedzialności i sankcji (usiłowania, podżegania, pomocnictwa, odpowiedzialności osób prawnych, kar i środków).

Konwencja obowiązuje w Polsce od 1 czerwca 2015 r. (oświadczenie rządowe opublikowane w Dz.U. z 27 maja 2015 r. pod poz. 729).