W Dz.U. z 12 maja 2015 r. pod poz. 644 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku.

Rozporządzenie określa nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na formularzu w wersji ORD-IN(6) oraz załącznika do wniosku na formularzu w wersji ORD-IN/A(4). W nowym wzorze w części A wydzielono rodzaj sprawy, tj. podatek, którego dotyczy wniosek. Na końcu nowego wzoru zamieszczono też szczegółową tabelę określającą właściwość miejscową organów podatkowych, tj. dyrektorów izb skarbowych, w rozbiciu na poszczególne podatki, których wniosek dotyczy.

Opłatę od wniosku, w wysokości 40 zł, uiszcza się na rachunek bankowy organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej. Poprzednio tę opłatę można było wnosić także w gotówce.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2015 r.