W Dz.U. z 2 czerwca 2015 r. pod poz. 759 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń”.

Rozporządzenie określa:

  • zakres finansowego wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym wspomagania organów prowadzących szkoły w realizacji przedsięwzięć w tym obszarze, realizowanego na podstawie rządowego programu wspierania w 2015 r. „Książki naszych marzeń”,
  • sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację programu,
  • tryb weryfikacji wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego,
  • zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego na zakup książek dla bibliotek szkolnych w szkołach o liczbie uczniów:

  • do 70 — wynosi 1000 zł,
  • od 71 do 170 — wynosi 1300 zł,
  • więcej niż 170 — wynosi 2170 zł.

Rozporządzenie weszło w życie 2 czerwca 2015 r.