W Dz.U. z 8 lipca 2015 r. pod poz. 961 opublikowano Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzoną 11 maja 2011 r. w Stambule.

Konwencja ma na celu przede wszystkim:

  • ochronę kobiet przed wszystkimi formami przemocy oraz zapobieganie, ściganie i eliminację przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
  • przyczynianie się do eliminacji wszystkich form dyskryminacji kobiet i wspieranie rzeczywistej równości kobiet i mężczyzn, w tym poprzez umacnianie samodzielnej pozycji kobiet,
  • stworzenie ogólnych ram, polityki i działań na rzecz ochrony i wsparcia wszystkich ofiar przemocy wobec kobiet i przemocy domowej,
  • popieranie współpracy międzynarodowej, mającej na celu eliminację przemocy,
  • wsparcie i pomoc organizacjom i organom ścigania w skutecznej eliminacji tej przemocy.

Konwencja weszła w życie 1 sierpnia 2015 r. (oświadczenie rządowe z 30 kwietnia 2015 r. Dz.U. z 8 lipca 2015 r. poz. 962).