Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Opublikowano teksty jednolite ustaw o:

  • Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 24 lipca 2015 r. poz. 1036),
  • biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 22 lipca 2015 r. poz. 1011),
  • gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 22 lipca 2015 r. poz. 1014),
  • emeryturach pomostowych (Dz.U. z 9 lipca 2015 r. poz. 965),
  • poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 28 lipca 2015 r. poz. 1052).

Ogłoszono także teksty jednolite rozporządzeń:

  • MPiPS w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 27 lipca 2015 r. poz. 1041),
  • MPiPS w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 23 lipca 2015 r. poz. 1023),
  • MSWiA w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny (Dz.U. z 21 lipca 2015 r. poz. 1008).