W Dz.U. z 14 lipca 2015 r. pod poz. 979 opublikowano Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 lipca 2015 r. w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych.

Rozporządzenie określa rodzaje i wysokość, a także warunki i tryb przyznawania nagród za znalezienie zabytków i materiałów archiwalnych, które stały się własnością Skarbu Państwa. Nagrody przyznaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mogą to być nagrody pieniężne albo dyplomy. Jeżeli zabytek lub materiał archiwalny znalazło kilka osób, nagrodę pieniężną dzieli się na części w określonym przez te osoby stosunku, a w razie braku porozumienia między tymi osobami — na części równe. Nagrodę pieniężną przyznaje się, gdy zabytek lub materiał archiwalny posiada znaczną wartość historyczną, artystyczną, naukową lub materialną. W pozostałych przypadkach przyznaje się dyplom.

Nagrodę za znalezienie:

  • zabytku przyznaje się na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, który składa go za pośrednictwem Generalnego Konserwatora Zabytków;
  • materiału archiwalnego przyznaje się na wniosek dyrektora archiwum państwowego, który składa go za pośrednictwem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Zarówno wojewódzki konserwator zabytków, jak i dyrektor archiwum państwowego na złożenie wniosku ma 2 miesiące od dnia, w którym znaleziony zabytek stał się własnością Skarbu Państwa.

Rozporządzenie weszło w życie 15 lipca 2015 r.

O nowych przepisach dotyczących rzeczy znalezionych pisaliśmy w sierpniowym Poradniku Instytucji Kultury, w poradzie „Nowe przepisy o rzeczach znalezionych — ważne dla instytucji kultury”.