W Dz.U. z 10 czerwca 2015 r. pod poz. 774 opublikowano Ustawę z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

Nowelizacja poszczególnych ustaw dotyczy m.in.:

  • zasad lokalizacji i treści reklam na drogach,
  • umieszczania urządzeń reklamowych i reklam na zabytkach,
  • zasad zajmowania pasa drogowego, tj. m.in. lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
  • opłaty reklamowej stanowiącej opłatę lokalną,
  • treści uchwały rady gminy dotyczącej zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
  • audytu krajobrazowego,
  • działań podejmowanych na terenie krajobrazu chronionego.

Ustawa wejdzie w życie 11 września 2015 r.