W Dz.U. z 18 sierpnia 2015 r. pod poz. 1197 opublikowano Ustawę z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa dodano art. 2a, zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.

Natomiast w Ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) uchylono art. 15b, który dotyczy obowiązku korekty kosztów uzyskania przychodów w razie nieopłacenia faktury lub innego dokumentu kosztowego. Analogicznej zmiany dokonano w Ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uchylając art. 24d.

Jednocześnie umożliwiono podatnikom, którzy przed 1 stycznia 2016 r. dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów z powodu nieopłacenia faktury lub innego dokumentu kosztowego, zastosowanie art. 15b updop w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem wejścia w życie, w zakresie możliwości zwiększenia kosztów uzyskania przychodów. To samo dotyczy podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowe zasady wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.