W Dz.U. z 13 sierpnia 2015 r. pod poz. 1153 opublikowano Ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Chodzi tu więc nie o nowelizację samego pzp, lecz o nowelizację Ustawy z 29 sierpnia 2014 r. zmieniającej pzp (Dz.U. z 18 sierpnia 2014 r. poz. 1232).

Przy zamówieniach publicznych zmianie mogą ulec niektóre koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego takie jak:

  • stawka VAT,
  • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokość stawki składki na te ubezpieczenia.

Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z umowy zawartej przed 19 października 2014 r. na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Można to zrobić w ciągu 30 dni od dnia opublikowania nowych przepisów zmieniających np. stawkę VAT czy wysokość płacy minimalnej.

Od 28 sierpnia 2015 r. zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.

Wprowadzono też przepisy, które definiują pojęcie «odpowiedniej zmiany wynagrodzenia» w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu. Jest to suma wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego, która wynika z wystąpienia określonych okoliczności (art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej pzp z 29 sierpnia 2014 r.).

Ustawa obowiązuje od 28 sierpnia 2015 r.