W Dz.U. z 14 sierpnia 2015 r. pod poz. 1176 opublikowano Rozporządzenie MF z 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zasady opodatkowania tym podatkiem określa Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Minister Finansów zaniechał poboru podatku od dochodów osób fizycznych z tytułu stypendiów na wyjazdy zagraniczne otrzymywanych w ramach programu Erasmus+, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a updof. Chodzi tu o zwolnienie obejmujące stypendia w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju za każdy dzień, w którym otrzymywano stypendium. Wysokość diet dla poszczególnych krajów określa załącznik do Rozporządzenia MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Chodzi tu o dietę kraju, do którego uczestnik programu pojedzie.

Zaniechanie poboru stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Rozporządzenie obowiązuje od 15 sierpnia 2015 r.