W Dz.U. z 29 września 2015 r. pod poz. 1485 opublikowano Ustawę z 24 lipca 2015 r. — Prawo o zgromadzeniach.

Ustawa reguluje zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń, ale nie dotyczy zgromadzeń:

  • organizowanych przez organy władzy publicznej,
  • odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Z nowych przepisów wynika, że zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Natomiast zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Organizator zgromadzenia powinien zawiadomić organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Ustawa zastąpiła Ustawę z 5 lipca 1990 r. — Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 397) i obowiązuje od 14 października 2015 r.