W Dz.U. z 4 września 2015 r. pod poz. 1304 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016.

„Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016″ stanowi załącznik do rozporządzenia. Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych statystycznych bieżących w 2016 r. i danych za 2016 r. oraz wskazanych danych statystycznych za lata poprzednie.

Z zakresu działalności kulturalnej wyznaczono do badania następujące zagadnienia:

  • działalność w zakresie kinematografii,
  • działalność archiwalna,
  • masowe imprezy artystyczno-rozrywkowe oraz sportowe,
  • rynek dzieł sztuki,
  • finanse instytucji kultury.

Rozporządzenie obowiązuje od 19 września 2015 r.