W Dz.U. z 6 listopada 2015 r. pod poz. 1814 opublikowano Ustawę z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dotyczy ona refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia. Instytucja zatrudniająca takie osoby może liczyć na refundację na podstawie umowy zawartej ze starostą, która przysługuje przez 12 miesięcy. Umowy te można zawierać od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Starosta nie może jednak zawrzeć umowy z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Ustawa obowiązuje od 21 listopada 2015 r.