W Dz.U. z 4 listopada 2015 r. pod poz. 1790 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do wykazu utworów niedostępnych w obrocie handlowym.

Rozporządzenie obowiązuje od 20 listopada 2015 r.