W Dz.U. z 23 października 2015 r. pod poz. 1685 opublikowano Ustawę z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Nowością jest to, że źródłem dochodu własnego gminy jest także opłata reklamowa.

Ustawa obowiązuje od 7 listopada 2015 r.