W Dz.U. z 30 listopada 2015 r. pod poz. 1995 opublikowano Rozporządzenie MF z 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Określa ono m.in. wzory formularzy: CIT-8(23), CIT-8/O(10)CIT-D(5).

Nowe wzory formularzy stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2015 r. Instytucje kultury, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2015 r. oraz zakończył się po 31 grudnia 2014 r., stosują te wzory do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2016 r.