W Dz.U. z 31 grudnia 2015 r. pod poz. 2351 opublikowano Rozporządzenie MF z 30 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych.

Dyrektorów 5 izb skarbowych, tj. w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie, upoważniono do dokonywania, w imieniu ministra finansów, niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych obejmujących:

  • zmianę interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
  • stwierdzanie wygaśnięcia interpretacji indywidualnych, jeżeli są one niezgodne z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym,
  • uchylanie interpretacji indywidualnych i wydawanie postanowień stwierdzających bezprzedmiotowość wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (postanowienie takie będzie wydane w sytuacji, gdy przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym),
  • wydawanie wspomnianych wyżej postanowień oraz ich zmiana w przypadku zmiany interpretacji ogólnej,
  • uchylanie wspomnianych wyżej postanowień, jeżeli przedstawione we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będącemu przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.