Poradnik Instytucji Kultury 02/2016

Zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze

Czy do okresu pracy pracownika, od którego zależą uprawnienia pracownicze, wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej w Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch?

Paczki dla dzieci z ZFŚS

W instytucji kultury zatrudnione jest małżeństwo i na każdego małżonka jako pracownika instytucja odprowadza odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Instytucja ze środków ZFŚS przyznaje dzieciom pracowników paczki mikołajkowe. W obowiązującym w instytucji regulaminie ZFŚS nie ma zapisu określającego, że o paczkę może wnioskować tylko jeden pracownik, tj. żona lub mąż.
Czy w związku z przyznaniem dla dzieci pracowników paczek z ZFŚS paczka przysługuje każdemu pracownikowi (i żonie, i mężowi)?

Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego

  • Pracownik ma teraz więcej czasu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego
  • Obecnie pracownik może podzielić urlop ojcowski na 2 części albo wykorzystać go w całości
  • Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, pracownik musi złożyć wniosek o określonej treści i dołączyć odpowiednie dokumenty, co wynika z odrębnych przepisów

Nowy limit zatrudniania na czas określony — jak postępować z umowami zawartymi przed 22 lutego 2016 r.?

  • Od 22 lutego br. okres zatrudnienia pracownika na umowę o pracę na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy
  • Umowy na czas określony, które trwają w tym dniu, muszą zakończyć się, co do zasady, najpóźniej 21 listopada 2018 r.
  • Umowy na czas określony, obowiązujące w dniu 22 lutego 2016 r., mogą — w zależności od okoliczności — liczyć się jako pierwsze albo drugie umowy zaliczane do nowego limitu trzech umów na czas określony

Dodatkowa działalność usługowa ośrodka kultury

Ośrodek kultury posiada samochód służbowy. Dyrektor planuje wykorzystywać go do usługowego przewożenia towarów — artykułów spożywczych.
Czy ośrodek może wykonywać taką działalność?
Jeśli tak, to czy trzeba dopisać taką działalność do działalności gospodarczej?

Organizator musi przekazać nieruchomość na własność instytucji kultury

Rada gminy uchwałą powołała dwie samorządowe instytucje kultury: gminny ośrodek kultury (GOK) oraz bibliotekę publiczną. W akcie o utworzeniu nie wskazano według oznaczenia geodezyjnego nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności kulturalnej. Wskazano jedynie adres instytucji. Gmina zawarła z obiema instytucjami umowy użyczenia tej nieruchomości.
Jak uregulować obecny stan prawny nieruchomości, z której korzystają wspólnie obie instytucje (jest to ten sam budynek)? Czy gmina powinna przekazać nieruchomość na własność instytucji kultury czy też wystarczy, że odda ją w trwały zarząd?
Kto w GOK powinien zawierać umowy wynajmu pomieszczeń w budynku?
Czy dochody z tytułu najmu powinny wpływać na rachunek GOK czy gminy?

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Instytucja kultury organizuje koncert.
Czy może wybrać stowarzyszenie zarządzające prawami autorskimi, np. Związek Artystów Wykonawców STOART zamiast Stowarzyszenia Autorów ZAiKS?
Czy w razie zapłacenia opłaty na rzecz jednej z tych organizacji druga może domagać się opłaty na swoją rzecz?

Immunitet muzealny — ochrona rzeczy ruchomych wypożyczonych z zagranicy na wystawę czasową organizowaną w Polsce

  • Immunitet muzealny polega na zabezpieczeniu przed zatrzymaniem wwożonych do Polski na wystawę czasową dzieł sztuki
  • Wniosek o objęcie ochroną rzeczy ruchomej składa do MKiDN organizator wystawy
  • Ochrona prawna dzieła sztuki trwa maksymalnie 12 miesięcy od wwiezienia go na terytorium Polski

Odkluczanie

Pod taką nazwą artyści Fundacji Jubilo poprowadzili na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu projekt teatralny. Dofinansował go Urząd Miasta Wrocławia, a jego realizację wsparł Instytut im. Jerzego Grotowskiego.

Pamięć (o) spektaklu

Cykl spotkań Pamięć (o) spektaklu to teatrologiczne warsztaty dla seniorów, które towarzyszą wystawie czasowej Oddziału Teatralnego Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pt. Tadeusz Pawlikowski i jego teatr. Zajęcia mają zainteresować seniorów tematyką dokumentacji teatralnej.

Kultura samorządowa

Przestrzeń gmachu urzędu miasta można wykorzystać nie tylko do zorganizowania tradycyjnej wystawy, ale — poprzez artystyczne działania — może ona stanowić doskonałą platformę aktywizacji mieszkańców, zachęcającą do dialogu między urzędnikami, artystami i widzami — petentami.

Ślonsko Grajfka

Kto miałby ochotę kupić Muzeum Śląskie w Katowicach lub Kopalnie Guido w Zabrzu? A może postawić familoki na osiedlach robotniczych takich jak Nikiszowiec, Zandka, Kaufhaus, Ballestrema, Ficinus, Borsiga, Zygmunt? Zatrzymać się w Bytomiu, Katowicach, Chorzowie lub Opolu? A dej pozór co trefisz na Pyrzowice we mgle, to czekosz trzi kolejki.