W Dz.U. z 31 grudnia 2015 r. pod poz. 2355 opublikowano Rozporządzenie MF z 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Rozporządzenie określa m.in.:

  • tryb wydawania zaświadczeń oraz właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do ich wydawania,
  • wzór: rejestru zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jego prowadzenia, a także ewidencji przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń oraz szczegółowy sposób jej prowadzenia,
  • wzory zaświadczeń określonych w Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2016 r.