W Dz.U. z 26 stycznia 2016 r. pod poz. 118 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016.

Rozporządzenie dotyczy zmiany w zakresie badania m.in.:

  • 1.23. Rynek pracy — m.in. w badaniu o symbolu: 1.23.02(044) Pracujący w gospodarce narodowej, 1.23.06(046) Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy, 1.23.15(052) Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP, 1.23.26(056) Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy,
  • 1.24. Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne — w badaniu o symbolu 1.24.03(059) Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe,
  • 1.25. Rodzina, warunki bytu ludności, pomoc społeczna — w badaniu o symbolu: 1.25.07(065) Pomoc społeczna, 1.25.11(068) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej, 1.25.14(070) Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, 1.25.15(071) Świadczenia na rzecz rodziny,
  • 1.27. Edukacja — w badaniu o symbolu 1.27.04(082) Opieka nad dziećmi i młodzieżą,
  • 1.65. Finanse publiczne — w badaniu o symbolu: 1.65.13(224) Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych, 1.65.19(228) Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, 1.65.20(229) Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych,
  • 1.67. Rachunki narodowe — m.in. w badaniu o symbolu: 1.67.14(246) Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Rozporządzenie obowiązuje od 27 stycznia 2016 r.