Poradnik Instytucji Kultury 03/2016

Praca w trzech placówkach terenowych

Instytucja kultury planuje zatrudnić pracownika na pełny etat w placówkach terenowych w trzech miejscowościach.
Czy oprócz umowy o pracę, w której zostaną wskazane miejsca świadczenia pracy, należy jeszcze zawrzeć porozumienie z pracownikiem, mówiące o tym, że miejscem wykonywania pracy w zależności od potrzeb pracodawcy będą miejscowości wskazane w umowie i że praca będzie wykonywana zgodnie z harmonogramem czasu pracy?

Udokumentowanie prawa do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej

W połowie grudnia 2015 r. pracownik instytucji kultury złożył dokumenty potwierdzające pracę od 20 lipca 1995 r. w gospodarstwie rolnym jako jego współwłaściciel (3,5 ha). Na podstawie złożonych przez pracownika świadectw pracy oraz stażu pracy w instytucji obecnie wypłaca mu się 8% dodatku stażowego.
Czy przedstawiony dokument stanowi podstawę do wypłaty nagrody jubileuszowej, której termin przypadał na lipiec 2015 r.?
Czy należy wyrównać dodatek stażowy do wysokości 20% od początku roku, czy płacić 20% dodatku dopiero od daty złożenia dokumentów potwierdzających prowadzenie gospodarstwa?

Ekwiwalenty wynikające z kodeksu pracy i zasad BHP

W bibliotece publicznej nie ma pracownika obsługi (sprzątaczki). Wszelkie prace porządkowe wykonują bibliotekarze w godzinach pracy.

  • Czy w tym przypadku bibliotekarzowi należy się ręcznik i mydło?
  • Czy pracownikom należy się herbata?

Jak w instytucji kultury obliczyć ekwiwalenty za:

  • używanie własnej odzieży i za pranie tej odzieży dla sprzątaczek,
  • materiały biurowe dla pracowników umysłowych,
  • mydło i herbatę dla pracowników?

Wyjątki od nowej zasady limitowania umów na czas określony

  • Nie do wszystkich umów na czas określony trzeba stosować nowe limity
  • W przypadku zawarcia nielimitowanej umowy na czas określony dyrektor instytucji kultury ma pewne obowiązki
  • Przyczyny zawarcia nielimitowanej umowy trzeba wpisać do umowy o pracę, a w przypadku, gdy chodzi o umowę nielimitowaną, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie — także powiadomić o nich inspektora pracy

Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie lokalizacji filii bibliotecznej jest obowiązkowe

W skład biblioteki wchodzi 7 filii bibliotecznych. Statut określa m.in. lokalizację filii, tzn. adresy placówek z podaniem nazwy ulicy oraz numeru lokalu. Wszystkie filie biblioteczne znajdują się na terenie jednego miasta. Jedna z tych filii zmieni lokalizację — zostanie przeniesiona do innego lokalu, również na terenie tego samego miasta.
Biblioteka chce również otworzyć nową filię, o ile organizator wyrazi taką wolę. Powołanie nowej placówki również wiąże się ze zmianą statutu w części dotyczącej lokalizacji filii.
Czy w tym przypadku należy podawać do publicznej wiadomości informację o zmianie lokalizacji filii? Jeśli tak, to czy trzeba czekać na wydanie aktu o zamiarze zmiany statutu w zakresie lokalizacji filii oraz zanim upłynie 6 miesięcy od wydania takiego aktu? Czy obydwa te warunki muszą być spełnione jednocześnie?
Czy w przypadku powołania nowej filii bibliotecznej również trzeba czekać 6 miesięcy?

Powierzenie obsługi finansowej gminie — przelewanie zaliczek na zakupy na prywatne konta pracowników instytucji kultury

W instytucji kultury w związku z powierzeniem gminie obsługi finansowej w drodze porozumienia zlikwidowano stanowisko głównej księgowej. Zmiana ta spowodowała w instytucji kultury wiele utrudnień, m.in. to, że obecnie instytucja nie prowadzi już kasy i nie ma jak wypłacić pracownikom zaliczek na drobne zakupy. W związku z tym instytucja przelewa kwoty zaliczek na prywatne konta wybranych pracowników. Pracownicy nie są zadowoleni z takiej sytuacji.
Czy przelewanie zaliczek na drobne zakupy na prywatne konta pracowników jest zgodne z prawem?
Czy można zmusić pracownika do wykorzystania w taki sposób jego prywatnego konta?

Ławeczka z figurą znanej postaci a prawa autorskie

Biblioteka będzie niedługo obchodzić jubileusz 70-lecia. Z tej okazji chce w rynku miasta ustawić ławeczkę z figurą Wisławy Szymborskiej.
Czy w tym przypadku obowiązują prawa autorskie dotyczące ochrony wizerunku postaci niedawno zmarłej poetki?

Organizowanie spotkań z pisarzami w bibliotece

Biblioteka wojewódzka, która jest samorządową instytucją kultury zaliczaną do bibliotek naukowych, chce organizować spotkania z autorami książek i z tego tytułu pobierać opłaty. Uzyskane środki z tytułu organizacji spotkań będą przeznaczone na działalność statutową instytucji.
Czy takie postępowanie będzie prawidłowe?
Czy takie spotkanie można organizować tylko bezpłatnie?

Rozszerzenie zgody wydanej na publikację zdjęć

Miejski ośrodek sztuki prowadzi także działalność edukacyjną. W organizowanych przez ośrodek warsztatach biorą udział głównie zorganizowane grupy szkolne i przedszkolne. Podczas warsztatów instruktorzy będą wykonywać uczestnikom zdjęcia. Zdjęcia te w celach promocyjnych będą wykorzystywane na stronie internetowej ośrodka i w różnego rodzaju wydawnictwach. Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: prawo autorskie), a także Ustawa 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: ustawa o ochronie danych osobowych) nakłada obowiązek uzyskania zgody rodziców na rozpowszechnianie wizerunków dzieci. Szkoły, z którymi ośrodek współpracuje, często pozyskują taką zgodę na swoje potrzeby podczas naboru nowych uczniów.
Czy istnieje możliwość rozszerzenia tej zgody także na instytucję kultury?

Organizacja wycieczek, w tym dla dzieci i młodzieży, w instytucjach kultury

Pytanie dotyczy zasad organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez instytucję kultury.
Jaka jest podstawa prawna stosowania w takim przypadku przepisów oświatowych przez instytucje kultury, skoro:

  • instytucja kultury nie podlega Ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty), ale również Rozporządzeniu Ministra Edukacji z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (dalej: rozporządzenie z 21 stycznia 1997 r.);
  • rozporządzenie z 21 stycznia 1997 r. bezprawnie poszerza zakres podmiotów podlegających ustawie o systemie oświaty, która w art. 2 enumeratywnie wylicza podmioty, które obejmuje system oświaty i które temu systemowi podlegają. Nie wymieniono tam instytucji kultury. Rozporządzenie, jako akt wykonawczy, nie może więc rozszerzać katalogu podmiotów podlegających ustawie. Ze względu na to, że instytucja kultury nie podlega ustawie o systemie oświaty, to czy nie podlega również rozporządzeniu z 21 stycznia 1997 r.?

Czy centrum kultury może zapisać w statucie w swoich podstawowych zadaniach organizację wypoczynku letniego i zimowego?

Książkomat w Krakowie

W ustawionym na dworcu autobusowym w Krakowie automacie poza napojami można kupić też… książkę.

Po książkę do rzeźnika lub do baru

Takie pomysły to tylko we Włoszech. W pewnym miasteczku na północy tego kraju z powodu braku pieniędzy zamknięto jedyną istniejącą w nim bibliotekę.