Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych ustaw.

Wymieniono następujące ustawy:

 • o nadzorze finansowym (Dz.U. z 12 lutego 2016 r. poz. 174),
 • o sporcie (Dz.U. z 15 lutego 2016 r. poz. 176),
 • Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 15 lutego 2016 r. poz. 177),
 • Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 15 lutego 2016 r. poz. 178),
 • o usługach turystycznych (Dz.U. z 16 lutego 2016 r. poz. 187),
 • o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 17 lutego 2016 r. poz. 191),
 • o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 18 lutego 2016 r. poz. 198),
 • o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 19 lutego 2016 r. poz. 205),
 • o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 22 lutego 2016 r. poz. 217),
 • o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 23 lutego 2016 r. poz. 223),
 • o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 26 lutego 2016 r. poz. 239),
 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 29 lutego 2016 r. poz. 250),
 • Prawo budowlane (Dz.U. z 8 marca 2016 r. poz. 290),
 • o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 8 marca 2016 r. poz. 293),
 • o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 9 marca 2016 r. poz. 296),
 • o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 9 marca 2016 r. poz. 297),
 • o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 9 marca poz. 299).

Dodatkowo w Dz.U. z 7 marca 2016 r. pod poz. 283 ukazał się tekst jednolity Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.